Terug naar Contact

Gedragscode

Gedragscode

GEDRAGSCODE SPORTVERENIGING YDE DE PUNT.

WAARDERING.

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is.
Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden en sportzalen ook dingen die het sporten in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.
“Sporten’’ is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

GEDRAGSCODE.

De Basiswaarden

SV Yde de Punt heeft 5 basiswaarden die het frame vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club. Die basiswaarden zijn:
Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit

Plezier

• SV Yde de Punt biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid;
• Wij vieren samen onze successen;
• Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport;
• Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;
• Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;
• Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;
• We drinken een drankje na de wedstrijd om de teamgeest te vergroten.

Respect

• Wij pesten niemand;
• Wij vloeken niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);
• Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
• Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!;
• Wij respecteren de regels in de kantine wat betreft roken en alcoholgebruik;
• Het gebruiken van drugs wordt bij SV Yde de Punt nooit getolereerd;
• Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken;
• Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;
• Tijdens wedstrijden van SV Yde de Punt dragen wij alleen het officiële SV Yde de Punt tenue;
• Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
• Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
• Wij hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken;
• Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

Eerlijkheid

• Wij geven onze fouten toe (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter);
• Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;
• Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;
• Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
• Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
• Wij leven de regels van de KNVB na en sjoemelen niet;
• Trainers, leiders en jeugdcoördinator delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken niemand voor.

Betrokkenheid

• Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;
• Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden;
• Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;
• Trainers zijn regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;
• Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale mogelijkheden behoord;
• Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten;
• Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;
• Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;
• Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;
• Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bijv. bardiensten, activiteiten, etc.);
• Iedereen binnen SV Yde de Punt heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag;
• Leden betalen hun contributie op tijd.
Sportiviteit
• Bij SV Yde de Punt spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en Recreatievolleybal Assen en de verenigingsregels en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;
• Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;
• Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
• Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
• Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;
• Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
• Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;
• Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

VOOR WIE GELDT DE GEDRAGSCODE?

De gedragscode geldt voor iedereen bij SV Yde de Punt. Voor de bestuursleden, de spelers (junior en senior), het barpersoneel, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij SV Yde de Punt betrokken is; Iedereen die ook maar enige band met SV Yde de Punt heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!
Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor: 1. sporters 2. ouders/verzorgers 3. trainers/leiders 4. bestuurders 5. scheidsrechters / wedstrijdleiders 6. toeschouwers

1. Sporters

Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
• Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
• Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
• Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
• Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
• Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
• Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
• Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
• Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
• Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
• Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

2. Ouders / verzorgers

• Forceer een kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport.
• Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
• Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
• Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
• Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
• Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
• Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
• Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet óver maar mét de betreffende personen;
• Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij SV Yde de Punt. Vele handen maken licht werk;
• Neem uw verantwoordelijkheid voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Regel dit onderling met de andere ouders. Dit is geen taak van de vereniging en de trainer/leider!
3. (Jeugd-)trainers/leiders
• Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
• Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
• Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
• Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
• Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
• Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
• Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
• Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
• Volg het advies van arts of fysiotherapeut op bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;
• Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Geef voldoende complimenten en lof en ontvang dat als dank op uw beurt;
• Zorg dat na gebruik de kleedkamer netjes achterblijft;
• Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
4. Bestuurders
• Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
• Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
• Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
5. Scheidsrechters / wedstrijdleiders
• Pas de regels toe volgens de richtlijnen van de betreffende organisaties en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
• Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
• Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
• Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
• Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief.
6. Toeschouwers
• Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, de sporters zijn geen miniprofsporters.
• Gedraag u op uw best. Gebruik geen grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
• Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
• Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
• Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
• Veroordeel elk gebruik van geweld.
• Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
• Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

WAAR GELDEN DE REGELS VAN DE GEDRAGSCODE?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

WAT ZIJN DE SANCTIES?

De straf wordt volgens de vastgestelde normen per geval bepaald. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten, schorsing en alternatieve straffen (bv. een taakstraf). In het uiterste geval is royement mogelijk.
Het bestuur is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 5 lid 6 van de statuten. Sancties bestaan uit:
1. Berisping; 2. Taakstraffen; 3. Uitsluiting van wedstrijden; 4. Schorsing in uitvoering van functies of activiteiten; 5. Royement.
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting waarbij het bestuur (een deel van ) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen.
Tegen de vier eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daardoor eindoordeel.
Een royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.
Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van de overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafoplegging bij molestaties. Dit als een algemene richtlijn. Dit laatste overzicht is terug te vinden onderstaande tabel.
Het bestuur behoudt het recht voor het opleggen van eigen sancties, die in individuele gevallen kunnen afwijken van door de KNVB opgelegde sancties en afwijken van het overzicht in de tabel.

Eerste keer Tweede keer
Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag
Eenvoudige belediging Schorsing 1 wedstrijd Schorsing 2 wedstrijden
Grove belediging Schorsing 2 wedstrijden Schorsing 4 wedstrijden
Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)
Eenvoudige bedreiging (bijvoorbeeld ik zie je nog wel !!) Schorsing 2 wedstrijden Schorsing 4 wedstrijden
Concrete bedreiging met geweld (bijvoorbeeld ik sla je strak in elkaar !!) Schorsing 4 wedstrijden Schorsing 8 wedstrijden
Fysiek gewelddadig handelen
Handtastelijkheden Schorsing 1- 3 wedstrijden Schorsing 2- 6 wedstrijden
Trekken aan kleding, wegduwen Schorsing 1- 3 wedstrijden Schorsing 2- 6 wedstrijden
Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van anderen Schorsing 2- 4 wedstrijden Schorsing 4- 8 wedstrijden
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen, vechten Schorsing 4- 10 wedstrijden plus taakstraf Schorsing 8- 14 wedstrijden plus taakstraf
Mishandeling
Lichte vorm – geen letsel, wel pijn Schorsing 3- 6 maanden voordragen royement
Middelvorm – letsel(blauw oog) Schorsing 5- 10 maanden voordragen royement
Ernstige vorm – genezingsduur langer dan 10 dagen Schorsing 6- 12 maanden voordragen royement
Zware vorm – blijvend letsel voordragen royement

Bericht/mededeling

Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht. Indien het een jeugdspeler betreft worden de ouders/verzorgers ingelicht. Ook wordt de trainer en/of leider van het team van de betreffende speler op de hoogte gebracht;
Senioren krijgen bericht van het bestuur. Jeugdleden krijgen bericht van de jeugdcommissie.

Bezwaar/beroep

Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen in geval van een royement kan beroep worden aangetekend bij de Algemene Ledenvergadering.

Kosten

De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker.
Wij hanteren een lik-op-stukbeleid. Ernstige misdragingen worden gemeld bij de politie.

Werkwijze

De direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn, wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.
Het bestuur of de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld bij wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze is gebaseerd:
1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) wordt in de gelegenheid gesteld tot het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voorzover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van SV Yde de Punt en KNVB.
2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1 (het meldingsformulier is voor niet-leden toegankelijk via de website van SV Yde de Punt). Formulieren dienen binnen een week na het incident cq ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend.
3. Alleen tijdig en schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
4. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident neemt het bestuur op grond van artikel 6 van de verenigingsstatuten het besluit tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan binnen drie werkdagen schriftelijk in kennis gesteld.
5. Het bestuur verzoekt binnen twee werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier aan de vertrouwenspersoon de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren omtrent de op te leggen sanctie.
6. De vertrouwenspersoon deelt uiterlijk binnen een week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande het betreffende lid aanhangig is gemaakt. 7. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen een week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de vertrouwenspersoon te zijn.
8. Op zijn schriftelijke verantwoording wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld op een door de vertrouwenspersoon te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Voorafgaand hieraan wordt bepaald of ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.
9. De vertrouwenspersoon stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen 3 weken nadat het bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
10. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de vertrouwenspersoon wordt deze daarvoor uitgenodigd. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de vertrouwenspersoon, geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
11. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
12. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak is inzichtelijk voor alle leden.
Meldingsformulier overtreding normen en waarden

Hierbij meldt, ___________________________________
aan de vertrouwenspersoon en/of bestuur een overtreding van de gedragscodes
bij (naam vereniging) door:
___________________________________________ (naam)
Datum overtreding: ________________
Overtreding van de gedragsnormen bij (naam vereniging) door:
o gebrek aan respect ( in ruimste zin), blijkend uit:
o niet accepteren van een beslissing, blijkend uit:
o discriminatie, in de vorm van:
o vernielzucht, in de vorm van:
o diefstal (korte omschrijving):
o provoceren/uitdagen (korte omschrijving):
o niet-nakomen van afspraken; met de volgende omschrijving:
o agressief gedrag in woord en daad, blijkend uit de volgende omschrijving:
o overige overtredingen:
Stuur dit formulier op naar: v.v. SV Yde de Punt t.a.v. secretariaat, Postbus 30061, 6803 AB Arnhem.
Over bovenstaand voorval is door de vertrouwenspersoon en/of bestuur op
(datum)____________________ contact geweest met de desbetreffende persoon en/of ouders.
De mogelijkheden aankruisen en omschrijven. Heb je te weinig ruimte dan kun je op de achterkant van deze pagina je tekst noteren. Ook kun je er een eigen verklaring aan vastnieten.

496total visits,1visits today